Posts Tagged ‘تقویم های جالب’

تقویم جالب چینی‌ها

تقویم باستانی چین جالب تر از آنچیزی است که فکرش را کنید. نسخه‌های گوناگونی از تقویم چینی هزاران سال مورد استفاده قرار گرفته‌ است. تقویم چینی هنوز هم برای تعیین تعطیلات سنتی چین به کار می‌رود، ولی برای کسب وکار و امور روزمره تقویم معمول گریگوری (تقویم میلادی که در بیشتر نقاط دیگر دنیا معمول […]

More »